Birlikte daha iyisi için...
Toprak Gümrük.

info@toprakgumruk.com

0212 603 31 86

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Terziler Sitesi Kat:6 No:20/612

Bahçelievler / İSTANBUL

GEREKLİ EVR.
1Firma Dosyası İçin Gerekli Belgeler

Firma Dosyası için aşağıdaki evrakların asılları veya noter tasdikliler gereklidir.

- Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin, aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği,

- İmza sirküleri,

- İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaralarını içeren nüfus cüzdanı,

- Vergi mükellefiyetinin faal olduğunu gösterir güncel yazı,

- Vekaletname ,

- Ticaret veya esnaf odası sicil kayıt belgesi(faaliyet belgesi) ,

- Kaşe


Vekaletname örneğini indirmek için buraya tıklayınız.

2D.T.M. Yetkilendirmesi İçin Gerekli Evraklar

- İmza sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,

- Ticaret Sicili Gazetesi: Firmanın tacir veya sanayici olması durumunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası ile ticaret sicil memurluğunca onaylı örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),

- Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi: Firmanın esnaf veya sanatkâr olması durumunda, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı ya da sicil müdürlüğünce onaylı örneği,

- TAREKS taahhütnamesi: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı,

- Mükellefiyet yazısının aslı ya da noter onaylı örneği.


TAREKS TAAHHÜTNAMESİ için buraya tıklayınız.

3Kayıt Belgesi Almak İçin Gereki Evraklar

- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

- Ek’te yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ile üretici ithalatçılar için “Üretici İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır.

- Ek’te yer alan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.

- aha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

Belgeyi Görmek İçin tıklayınız.

4İhracatçılar Birliğine Üyelik İçin Gerekli Evraklar

Üyelik İçin Gerekli Evraklar:

- Vergi mükellefiyet yazısı. ( İlgili Vergi Dairesi Tasdikli Fotokopisi)

- Gerçek Kişiler İçin (TC.KİMLİK Numarasının yer aldığı ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- İmza Sirküleri : (Fotokopisi)

- Taahhütname ve Üyelik Başvuru Formu : (Ekli form)

- Tüzel Firmalar İçin : Ticaret Sicil Gazetesi(Fotokopisi)

- Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortalıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumları İçin durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

Belgeyi Görmek İçin tıklayınız.

5İhracatta Düzenlenen Belgeler
ATR DOLAŞIM BELGESİ VERİLEN ÜLKELER EUR.1 VERİLEN EFTA ÜLKELERİ EUR-MED VERİLEBİLENÜLKELER İKİLİ ANLAŞMA GEREĞİ EUR.1 VERİLEN ÜLKELER ARAP BOYKOT TASDİĞİ YAPILAN ÜLKELER ÖZEL MENŞE (FORM-A)VERİLEN ÜLKELER
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUM.
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
KIBRIS
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MALTA
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
YUNANİSTAN
İSVİÇRE
İZLANDA
LIECHTENSTEIN
NORVEÇ
FAS
İSRAİL
MISIR
SURİYE
TUNUS
ÜRDÜN
ARNAVUTLUK
BOSNA-HERSEK
FAS
FİLİSTİN
GÜRCİSTAN
İSRAİL
KARADAĞ
MAKEDONYA
MISIR
SIRBİSTAN
SURİYE
ŞİLİ
TUNUS
ÜRDÜN
MORİTYUS
BAHREYN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
KATAR
KUVEYT
LİBYA
SUDAN
SUUDİ ARABİSTAN
UMMAN
YEMEN
JAPONYA – W- GTİP NO ( Tarım ürünü için P )
BEYAZ RUSYA – P -
RUSYA FEDERASYONU - P -
UKRAYNA – P -
KAZAKİSTAN -P-
LİSTEDE OLMAYAN TÜM ÜLKELER İÇİN ABC MENŞE ŞAHADETNAMESİ BELGESİ DÜZENLENİR.
A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER İÇİN İHRAÇ KONUSU EŞYA İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNÜ VE AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYA OLMASI HALİNDE BU ÜLKELER İÇİN A.TR DOLAŞIM BELGESİ YERİNE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI DÜZENLENİR.
Şatış Talepnamesi için tıklayınız.